O programe

Informácia o spracovaní osobných údajov v rámci súťaže Partnerstvo Profesionálov 2023

spoločnosť BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01, Bratislava, IČO 31345603, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 4634/B (ďalej aj „BASF“ alebo „my“). Ochrana osobných údajov je pre spoločnosť BASF najvyššou prioritou. To prirodzene zahŕňa vysokú mieru transparentnosti. Nižšie Vám preto poskytujeme informácie o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje (ďalej len „Vaše osobné údaje“) v rámci bonusového programu (súťaže) – Partnerstvo profesionálov (ďalej len „súťaž“). Vaše osobné údaje spracúvame v súlade platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, a to v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušuje smernicu 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“ alebo „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

 1. Kto je zodpovedný za spracúvanie osobných údajov a kto je zodpovednou osobou?
  1. Prevádzkovateľom na účely týchto Pravidiel je spoločnosť:
   BASF Slovensko spol. s r.o.
   Einsteinova 23, 851 01, Bratislava
   Telefónne číslo: +421 258 266 111
  2. Zodpovednou osobou za spracúvanie osobných údajov je Alexandra Haug a môžete ju kontaktovať na vyššie uvedenej adrese alebo prostredníctvom e-mailu: data-protection.eu@basf.com.
 2. Odkiaľ získava spoločnosť BASF Vaše osobné údaje?
  Spoločnosť BASF získava Vaše osobné údaje prostredníctvom registračného formulára, ktorý môžete vyplniť na internetovej stránke www.pp.agro.basf.sk za účelom účasti v súťaži „alebo ak ste ich poskytli spoločnosti BASF iným spôsobom (napr. na základe súťaže realizovanej na základe osobitne uzavretej zmluvy v rámci Partnerstva Profesionálov).
 3. Kto môže byť dotknutou osobou?
  Dotknutou osobou môžete byť, ak ste:
  1. štatutárny zástupca právnickej osoby, ktorý koná za účastníka súťaže (ďalej len „Štatutár“)
  2. podnikateľ - fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je účastníkom súťaže (ďalej len „Podnikateľ“); alebo
  3. agronóm, ktorého údaje sa uvádzajú v registračnom formulári pri registrácii do súťaže (ďalej len „Agronóm“).
 4. Aké kategórie osobných údajov o Vás spoločnosť BASF spracúva?
  1. Osobné údaje spracúvané spoločnosťou BASF môžu zahŕňať:
  2. Ak ste Štatutár:
   1. identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu (ak nám ich poskytnete) a podpis.
  3. Ak ste Podnikateľ:
   1. identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko,
   2. identifikačné údaje o Vašom podnikaní: IČO, číslo podnikového účtu (IBAN), DIČ;
   3. kontaktné údaje: adresu sídla, t.j. ulicu, popisné číslo, poštové smerovacie číslo, obec a okres;
   4. informácie o Vašom podnikaní: výmeru poľnohospodárskej a ornej pôdy, obrat s prípravkami na ochranu rastlín, výmeru ornej pôdy, výmeru pôdy s jednotlivými druhmi rastlín, aké výrobky BASF a v akom množstve ste si zakúpili (z poskytnutých faktúr);
   5. informácie, ktoré uvediete v rámci súťaže: informácie o objeme nakúpených produktov, informácie o dosiahnutom nároku na bonus a ďalšie informácie, ktoré môžete uviesť v rámci súťaže.
  4. Ak ste Agronóm:
   1. identifikačné údaje: titul, meno, priezvisko;
   2. kontaktné údaje: telefónne číslo, číslo mobilného telefónu a e-mailová adresa.
  5. Ak sú spoločnosti BASF poskytnuté aj iné osobné údaje, spoločnosť BASF vždy starostlivo vyhodnotí, či sú takéto osobné údaje nevyhnutné na zamýšľané účely spracovania. Spoločnosť BASF takéto osobné údaje nebude spracúvať v rozsahu, ktorý nie je nevyhnutný.
 5. Na aký účel a na akom právnom základe spracúva spoločnosť BASF Vaše osobné údaje?
  1. Ak ste Štatutár, Vaše osobné údaje spoločnosť BASF spracúva pre účely riadnej registrácie spoločnosti, ktorú zastupujete do súťaže, resp. v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov s účastníkom súťaže, za ktorého konáte. Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je nevyhnutnosť plnenia zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 (b) Nariadenia.
  2. Ak ste Podnikateľ, Vaše osobné údaje spoločnosť BASF spracúva pre účely:
   1. účasti v súťaži a odovzdania výhry
    Vaše osobné údaje uvedené vyššie spracúvame za účelom Vašej účasti v súťaži a za účelom odovzdania výhry.
    Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je nevyhnutnosť plnenia zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 (b) Nariadenia.
   2. splnenia povinností na úseku daní a účtovníctva
    Právnym základom spracúvania osobných údajov je nevyhnutnosť splnenia zákonnej povinnosti v súlade s článkom čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.
   3. Business Intelligence
    Spoločnosť BASF tiež spracúva Vaše osobné údaje uvedené vyššie na interné „business intelligence“ účely. To znamená, že spoločnosť BASF využíva niektoré Vaše osobné údaje a anonymné trhové údaje za účelom vývoja relevantných predajných a marketingových stratégií, aby sa podľa potreby zabezpečila dostupnosť produktov v jednotlivých predajných regiónoch a aby bola schopná reagovať na zmeny a vývoj trhu. To tiež zahŕňa prípravu obsahu a realizáciu predajných a poradenských stretnutí, ktoré s Vami vedieme. Okrem toho nám „business intelligence“ pomáha optimalizovať naše produktové portfólio na základe celkového a regionálneho zákazníckeho dopytu a prispôsobovať ho potrebám trhu.
    Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Oprávneným záujmom spoločnosti BASF je v tomto prípade optimalizácia produktového portfólia na základe celkového regionálneho zákazníckeho dopytu a následne prispôsobenie podmienok trhu. Oprávnený záujem spoločnosti BASF v tomto prípade prevažuje nad oprávneným záujmom Vás, ako dotknutej osoby.
   4. Marketingové účely
    Vaše identifikačné a kontaktné údaje uvedené vyššie môžeme tiež spracúvať za účelom zasielania rôznych marketingových a reklamných informácii o produktoch a aktuálnej ponuke tovaru spoločnosti BASF, príp. o iných produktoch spoločností zo skupiny BASF.
    Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
    Váš súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím určeného políčka v rámci registračného formulára alebo iným spôsobom. Znenie súhlasu je uvedené v závere tejto informácie. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (s účinnosťou do budúcnosti), a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info-agrosk@basf.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti BASF uvedenej vyššie.
    Ak nám súhlas neudelíte, Vaše osobné údaje na uvedené účely nebudeme spracúvať. Váš súhlas môžete slobodne udeliť alebo odvolať. Táto skutočnosť nemá žiadny vplyv na Vašu účasť v súťaži.
  3. Ak ste Agronóm Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť BASF pre účely:
   1. Evidovania informácii o účastníkovi súťaže a odovzdania výhry
    Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je nevyhnutnosť plnenia zmluvy v súlade s článkom 6 ods. 1 (b) Nariadenia a tiež náš oprávnený záujem v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, ktorým je možnosť komunikovať v súvislosti so súťažou priamo s osobou, ktorá je agronómom účastníka súťaže.
   2. Marketingové účely
    Vaše identifikačné a kontaktné údaje uvedené vyššie môžeme tiež spracúvať za účelom pravidelného informovania o ponuke tovaru a služieb a aktuálnych akciách spoločnosti BASF.
    Právnym základom spracúvania osobných údajov na uvedený účel je Váš súhlas v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia.
    Váš súhlas nám môžete udeliť zaškrtnutím určeného políčka v rámci registračného formulára alebo iným spôsobom. Znenie súhlasu je uvedené v závere tejto informácie. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať (s účinnosťou do budúcnosti), a to e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu info-agrosk@basf.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti BASF uvedenej vyššie.
    Ak nám súhlas neudelíte, Vaše osobné údaje na uvedené účely nebudeme spracúvať. Váš súhlas môžete slobodne udeliť alebo odvolať.
 6. Aké sú Vaše práva?
  1. Právo na informácie
   Ako dotknutá osoba máte právo byť informovaný o všetkých dôležitých aspektoch spracúvania Vašich osobných údajov, ibaže aplikovateľné právne predpisy určujú inak. Spoločnosť BASF plní túto svoju povinnosť primárne prostredníctvom týchto Pravidiel. Napriek tomu, z času na čas môže spoločnosť BASF zverejniť alebo Vám priamo doručiť ďalšie informácie alebo aktualizáciu týchto Pravidiel, aby zabezpečila, že v každom čase máte správne a aktuálne informácie o spracovateľských činnostiach.
  2. Právo na prístup a opravu
   Máte právo na prístup k spracúvaným osobným údajom, ktoré sa Vás týkajú. Toto právo zahŕňa právo byť informovaný, či sú alebo nie sú spracúvané Vaše osobné údaje, aké osobné údaje sú spracúvané ako aj právo poznať účel spracúvania osobných údajov. Nemusíme Vám poskytnúť podrobnosti alebo spracúvané osobné údaje, ak by tým mohli byť negatívne dotknuté práva a slobody iných osôb. Tiež máte právo na opravu alebo doplnenie osobných údajov, ak sú spracúvané osobné údaje nepresné alebo neúplne.
  3. Právo na výmaz (“právo byť zabudnutý”)
   Máte právo požadovať, aby za určitých okolností boli Vaše osobné údaje vymazané. Napríklad ak spracúvanie Vašich osobných údajov už nie je potrebné pre naplnenie účelu, pre ktorý boli osobné údaje získané a neexistuje právny základ pre ďalšie spracúvanie týchto osobných údajov alebo tiež v prípade ak je spracúvanie nezákonné alebo ak vymazanie osobných údajov je potrebné na to, aby spoločnosť BASF splnila svoju právnu povinnosť. Prosím, berte na vedomie, že Vašu požiadavku na výmaz osobných údajov môžeme odmietnuť, ak spracúvanie osobných údajov je dovolené alebo vyžadované podľa právnych predpisov alebo na inom právnom základe.
  4. Právo namietať
   Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo kedykoľvek bez uvedenia dôvodu namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané za účelom ochrany oprávnených záujmov, môžete proti tomuto spracúvaniu namietať z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie. V prípade odvolania súhlasu Vaše osobné údaje nebudú ďalej spracúvané, s výnimkou prípadu, ak budú preukázané presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo ak spracúvanie slúži na uplatnenie, výkon alebo obranu právnych nárokov.
  5. Právo obmedziť spracúvanie
   Máte právo požadovať, aby spracúvanie osobných údajov bolo obmedzené, napr. ak máte za to, že spracúvané osobné údaje nie sú pravdivé alebo sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov je nezákonné, alebo ak sa domnievate, že spoločnosť BASF už viac nepotrebuje osobné údaje pre účely uvedené v týchto Zásadách.
  6. Právo na prenosnosť osobných údajov
   Tiež máte právo požadovať, aby Vaše osobné údaje, ktoré ste nám poskytli, a ktoré sú spracúvané na základe Vášho súhlasu alebo v súvislosti so zmluvou medzi Vami a spoločnosťou BASF, Vám boli poskytnuté v štruktúrovanej bežne dostupnej a strojovo čitateľnej podobe, ak je to technicky možné. Ak je to technicky možné, tiež môžete požadovať, aby tieto osobné údaje boli prenesené k inému prevádzkovateľovi.
  7. Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
   Máte možnosť podať sťažnosť vyššie uvedenej osobe zodpovednej za spracúvanie osobných údajov alebo dozornému orgánu. Bez toho, aby boli dotknuté akékoľvek iné správne alebo súdne opravné prostriedky, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Vášho bydliska alebo v mieste údajného porušenia, ak sa domnievate, že je spracúvanie Vašich osobných údajov v rozpore s GDPR.
   Dozorný orgán, ktorému bola sťažnosť podaná, informuje sťažovateľa o stave a výsledku sťažnosti vrátane možnosti súdneho opravného prostriedku podľa článku 78 GDPR.
   Okrem toho môžete sťažnosť podať dozornému orgánu príslušnému vo vzťahu k nám:
   Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
   Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika
   Tel. + 421 2 32 31 32 14
   Email: statny.dozor@pdp.gov.sk

   Môžete sa tiež obrátiť na:
   Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz
   (Štátný komisár pre ochranu údajov a slobodu informácií v Porýní-Falcku)
   Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz
   Tel. +49 (0) 6131 208-2449
   Email: poststelle@datenschutz.rlp.de
 7. Ako dlho budú Vaše osobné údaje spracúvané?
  1. Ak v čase získavania Vašich osobných údajov nie je uvedená výslovná doba uchovávania (napr. ako súčasť súhlasu) Vaše osobné údaje budú vymazané neodkladne po tom, ako prestanú byť potrebné na naplnenie účelu, za ktorým boli uchovávané, okrem prípadu, že zákonné povinnosti (napr. daňové a obchodnoprávne povinnosti) bránia ich výmazu.
  2. Ak odvoláte Váš súhlas, bezodkladne vymažeme Vaše osobné údaje, ktoré sú základe Vášho súhlasu spracúvané. Prosím berte na vedomie, že odvolanie súhlasu nevedie k výmazu všetkých Vašich osobných údajov, ktoré sú spracúvané v rámci obchodného vzťahu s Vami, ak na ich spracúvanie existuje iný právny základ. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť dovtedy vykonaného spracúvania údajov.
 8. Kto má prístup k Vašim osobným údajom?
  1. Spoločnosť BASF spracúva Vaše osobné údaje prostredníctvom svojich zamestnancov alebo prostredníctvom externých poskytovateľov služieb.
  2. Každý zamestnanec, ktorý má prístup k Vašim osobným údajov bol náležite vyškolený a informovaný o pravidlách a zásadách nakladania s Vašimi osobnými údajmi. Títo zamestnanci majú prístup k osobným údajom v súlade s princípom minimalizácie, čo znamená, že majú prístup iba k takým osobným údajom, ktoré sú nevyhnutne potrebné pre účely spracúvania v rámci plnenia ich pracovných povinností.
  3. Ak sú Vaše osobné údaje spracúvané poskytovateľom služieb v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou BASF, ktorý spracúva Vaše osobné údaje v mene a na účet spoločnosti BASF, spoločnosť BASF a tento poskytovateľ služieb uzatvorili zmluvu o spracovaní osobných údajov v súlade s aplikovateľnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov (ak sa taká zmluva vyžaduje). Táto skupina poskytovateľov služieb zahŕňa (nie výlučne) napríklad poskytovateľov IT služieb alebo spoločnosť zabezpečujúcu agendu účtovníctva. Každá osoba spracúvajúca Vaše osobné údaje musí postupovať podľa pokynov spoločnosti BASF.
  4. Spoločnosť BASF tiež môže preniesť Vaše osobné údaje tretím stranám, ktoré ich spracúvajú pre vlastné účely. Takéto tretie strany zahŕňajú (bez obmedzenia) (i) orgány verejnej moci a iné subjekty verejného práva (napr. daňové úrady a pod.), a to v súvislosti s plnením zákonných povinností spoločnosti BASF alebo s cieľom odpovedať na dotazy, ktoré takéto orgány alebo subjekty môžu mať, (ii) spoločnostiam zo skupiny, do ktorej patrí aj spoločnosť BASF pre účely efektívnej prevádzky celej skupiny spoločností alebo s cieľom prijať služby poskytované iba niektorými spoločnosťami zo skupiny ostatným členom skupiny, a (iii) iným tretím stranám, ktoré môžu byť v zmluvnom vzťahu so spoločnosťou BASF za účelom poskytovania špecifických služieb spoločnosti BASF v súvislosti so zmluvným vzťahom s Vami, ale ktoré nespracúvajú osobné údaje v mene a na účet spoločnosti BASF.
 9. S kým budú Vaše osobné údaje zdieľané?
  1. Vaše osobné údaje budú zdieľané s inými pridruženými spoločnosťami skupiny BASF, za predpokladu, že poskytujú IT služby alebo to je potrebné z prevádzkových dôvodov. Ak ste nám udelili súhlas na marketingové účely, poskytnuté údaje budú zdieľané s ďalšími spoločnosťami skupiny BASF, ktoré vyrábajú alebo predávajú produkty a služby pre poľnohospodársky priemysel.
  2. V prípade vyplatenia odmeny budú údaje o Vašom bankovom účte odovzdané príslušným bankovým inštitúciám za účelom spracovania platieb. Spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha v našom mene a striktne podľa našich pokynov na základe príslušných zmlúv.
  3. Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté súdom, regulačným orgánom alebo advokátskym kanceláriám v zákonom povolenom rozsahu, a v rozsahu potrebnom na dodržanie súladu s právnymi predpismi alebo uplatňovanie a ochranu právnych nárokov.
  4. Niektorí príjemcovia Vašich osobných údajov sa môžu nachádzať v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „tretie krajiny“), kde platné právne predpisy nezabezpečujú rovnakú úroveň ochrany údajov ako v rámci Európskej únie. V takom prípade budú prijaté primerané opatrenia, aby sme zabezpečili primerané záruky ochrany Vašich osobných údajov.
  5. Pre bližšie informácie a kópiu prijatých opatrení kontaktujte prosím zodpovednú osobu uvedenú vyššie.
 10. Rôzne
  1. Vaše osobné údaje nebudú použité za účelom profilovania alebo za účelom akéhokoľvek automatizovaného rozhodovania spoločnosti BASF.
  2. Prosím vezmite na vedomie, že internetová stránka www.pp.agro.basf.sk môže pre účely jej fungovania využívať aj súbory Cookies. Predtým, ako sa zaregistrujete do súťaže Partnerstvo profesionálov sa oboznámte aj s podmienkami spracúvania osobných údajov na našich internetových stránkach a pravidlami používania súborov Cookies.
  3. Poskytnutie osobných údajov uvedených v registračnom formulári nie je zákonnou požiadavkou. V prípade neposkytnutia osobných údajov zvýraznených v registračnom formulári do súťaže hviezdičkou, bude znemožnená realizácia práv a povinností vyplývajúcich z účasti v súťaži tak pre spoločnosť BASF, ako aj pre účastníka súťaže, t. j. uvedenie týchto údajov je nevyhnutné pre to, aby ste sa ako účastník zúčastnili súťaže.
  4. Aby spoločnosť BASF zabezpečila súlad s aplikovateľnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov alebo aby reflektovala prípadné zmeny v spracovateľských činnostiach, táto informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov môže byť z času na čas zmenená zo strany spoločnosti BASF. O zmenách budete informovaní zvyčajnými spôsobmi komunikácie.
  5. Prosím, oznámte akýkoľvek nesúlad s touto informáciou o spracúvaní osobných údajov spoločnosti BASF na kontaktoch uvedených vyššie. Spoločnosť BASF dôkladne preverí každé takéto tvrdenie a uskutoční kroky a úkony potrebné k tomu, aby bol zabezpečený súlad s aplikovateľnými právnymi predpismi ochrany osobných údajov.
  6. Prosím, oznámte spoločnosti BASF akúkoľvek zmenu Vašich osobných údajov, aby spoločnosť BASF spracúvala osobné údaje správne a bezpečne.
  7. Prosím, uistite sa, že ak ste našim zmluvným partnerom, informujete svojich zamestnancov, ktorých osobné údaje nám poskytnete, o tejto informácii o spracúvaní Vašich osobných údajov a všetkých podstatných aspektoch spracúvania Vašich a ich osobných údajov. Ak tak nespravíte, prosím, bezodkladne o tom informujte spoločnosť BASF, aby mohla splniť informačnú povinnosť a informovať dotknuté osoby priamo.

Ak sa rozhodnete udeliť nám súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov pre účely marketingu, a to zaškrnutím príslušného políčka v registračnom formulári súťaže Partnerstvo profesionálov, udelíte nám nasledovný súhlas:

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 1. Dotknutá osoba týmto udeľuje spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. so sídlom , Einsteinova 23, 851 01 Bratislava, IČO: 31 345 603, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 4634/B ( ďalej len ako „BASF“), súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, telefónne číslo a emailová adresa, a to na účely marketingu t. j. uloženia do databázy BASF s cieľom pravidelného informovania o ponuke tovaru a služieb a aktuálnych akciách spoločnosti BASF.
 2. Dotknutá osoba týmto berie na vedomie, že spracúvanie osobných údajov bude prebiehať v elektronickej a papierovej podobe, a to najmä v podobe zbierania, zaznamenávania, uchovávania, usporadúvania, vyhľadávania, využívania, a pokiaľ to bude potrebné na dosiahnutie účelu, aj poskytnutia osobných údajov tretej strane.
 3. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účel špecifikovaný v bode 1.1 je udelený na dobu účasti dotknutej osoby v súťaži partnerstvo profesionálov a po dobu 3 rokov od vyhodnotenia súťaže.
 4. Dotknutá osoba súhlasí so zasielaním marketingových informácií a reklamy spoločnosti BASF Slovensko spol. s r.o. na jej e-mailovú adresu, prostredníctvom krátkych textových SMS správ na ňou uvedené telefónne číslo alebo formou listov.
 5. Poskytnutie osobných údajov špecifikovaných v bode 1.1 tohto súhlasu na účel špecifikovaným v bode 1.1 je dobrovoľné, vážne, dotknutá osoba si prečítala všetky podmienky poskytnutia osobných údajov, rozumie im a súhlasí s nimi.

Poučenie dotknutej osoby

Spoločnosť BASF ako prevádzkovateľ bude spracúvať poskytnuté osobné údaje na základe tohto súhlasu za účelom priameho marketingu, pričom udelenie súhlasu dotknutou osobou nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou a dotknutá osoba nie je povinná tento súhlas poskytnúť. Spoločnosť BASF ako prevádzkovateľ poskytne osobné údaje tretím osobám – príjemcom, ktorí vo vzťahu k spoločnosti BASF vystupujú v postavení sprostredkovateľa a spracúvajú osobné údaje v mene spoločnosti BASF, pričom spracúvanie osobných údajov sa bude riadiť zmluvou medzi spoločnosťou BASF a sprostredkovateľom.

Dotknutá osoba môže kedykoľvek úplne alebo len čiastočne odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov, a to buď listom zaslaným na adresu spoločnosti uvedenú v bode 1.1. tohto poučenia, alebo mailom zaslaným na mailovú adresu info-agrosk@basf.sk

Dotknutá osoba je ďalej oprávnená:

 1. požadovať od spoločnosti BASF informácie o spracúvaní osobných údajov, o zdroji osobných údajov a o rozsahu ich spracúvania;
 2. požadovať prístup k spracúvaným osobným údajom;
 3. požadovať opravu nesprávnych alebo neaktuálnych údajov alebo doplnenie chýbajúcich údajov;
 4. požadovať vymazanie spracúvaných osobných údajov v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. v prípade, ak dotknutá osoba odvolá svoj súhlas alebo osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 5. požadovať obmedzenie spracúvania v prípadoch stanovených právnymi predpismi, napr. ak dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov alebo spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
 6. požadovať od prevádzkovateľa prenos spracúvaných osobných údajov k inému prevádzkovateľovi,
 7. právo namietať spracúvanie osobných údajov;
 8. podať sťažnosť dozornému orgánu, najmä v členskom štáte Európskej únie v ktorom má trvalý pobyt, miesto výkonu práce alebo v mieste, v ktorom podľa nej prišlo k porušeniu povinností pri spracúvaní osobných údajov. Na území Slovenskej republiky plní funkciu dozorného orgánu Úrad na ochranu osobných údajov.

Ďalšie podrobnosti o spracúvaní osobných údajov dotknutej osoby sú uvedené v informácii o spracúvaní osobných údajov uvedenej vyššie.