Disclaimer

Vyhlásenie o používaní webových stránok

  1. Webovú stránku prevádzkuje spoločnosť BASF; všetky práva, ktoré sa týkajú stránky, alebo ktoré z webovej stránky vyplývajú, prislúchajú spoločnosti BASF.
  2. Pre používateľa je webová stránka k dispozícii iba do tej miery zákonne prípustná "ako je uvedené", bez akejkoľvek (výslovnej alebo konkludentnej) záruky, prísľubu alebo ručenia. Spoločnosť BASF ručí za škody, ktoré vznikli v dôsledku alebo následkom využitia tejto webovej stránky, v zásade v zmysle zákonných ustanovení. Spoločnosť BASF však nenesie žiadnu zodpovednosť a v žiadnom prípade nepreberá ručenie za nepriame, náhodné alebo následné škody, ktoré vznikli v dôsledku použitia alebo ako následok použitia tejto webovej stránky.
  3. Všetky informácie o výrobkoch, uverejnené prostredníctvom webovej stránky, alebo ostatné informácie poskytuje spoločnosť BASF s najlepším vedomím. Žiadne z týchto informácií, ak to zákon pripúšťa, nezakladajú ani záruku, ani prísľub alebo ručenie zo strany spoločnosti BASF, ani používateľa nezbavujú realizácie vlastného výskumu a vlastných testov.
  4. Ak nie je inde uvedená odlišná písomná úprava, webovou stránkou a jej obsahom sa nemenia Všeobecné predajné podmienky spoločnosti BASF, materiály a informácie.
  5. Spoločnosť BASF je oprávnená túto webovú stránku podľa vlastného uváženia a bez prevzatia akéhokoľvek ručenia bez predchádzajúceho oznámenia celkom alebo čiastočne pozmeniť a/alebo zastaviť jej prevádzku a je povinná webovú stránku aktualizovať.
  6. Umiestením odkazov na cudzie webové stránky ("Hyperlinky") si spoločnosť BASF neprivlastňuje ani webovú stránku, ani jej obsah. Ďalej spoločnosť BASF nenesie zodpovednosť za prístupnosť tejto webovej stránky alebo jej obsahov. Hyperlinkové prepojenia na túto stránku sa uskutočňujú na vlastné riziko používateľa.
  7. Akékoľvek právne nároky alebo procesy, vyplývajúce z prepojenia s webovou stránkou alebo jej používania , podliehajú výkladu zákonov Slovenskej republiky, s výnimkou úprav medzinárodného civilného práva.