O programe

Pravidlá súťaže Partnerstvo Profesionálov s BASF 2023

Ďakujeme Vám za Váš záujem o Partnerstvo Profesionálov s BASF 2023. Usporiadateľom a organizátorom tejto súťaže (ďalej len ako „súťaž“) je BASF Slovensko spol. s r.o., Einsteinova 23, 851 01, Bratislava, IČO 31345603, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., Odd. Sro, vložka č. 4634/B (ďalej len ako „BASF“ alebo „usporiadateľ“). Partnerstvo profesionálov s BASF bude prebiehať v roku 2023 s nasledujúcimi pravidlami (ďalej len „pravidlá“):

 1. Tieto pravidlá predstavujú podmienky súťaže Partnerstvo Profesionálov, ktorej máte záujem sa zúčastniť. Zaškrtnutím políčka nižšie, súhlasíte s týmito pravidlami a zapojením sa do súťaže. Do súťaže sa zapájate úspešnou registráciou.
 2. V rámci súťaže majú účastníci možnosť získať nasledovné výhry: poukážky OMV, poukážky Kaufland, poukážky Ticket Compliments alebo poukázanie peňazí na podnikateľský účet.
 3. Do súťaže sa nemôžu zapojiť zamestnanci spoločnosti BASF, distribútorské spoločnosti, ktoré zabezpečujú distribúciu prípravkov spoločnosti BASF a obchodné spoločnosti alebo osoby, ktoré so spoločnosťou BASF uzavreli zmluvu o poskytovaní bonusu vo vernostnom programe Partnerstvo profesionálov pre rok 2023.* Konečný užívateľ prípravkov spoločnosti BASF sa môže do súťaže zapojiť aj v prípade, ak je obchodnou spoločnosťou, ktorá je majetkovo alebo personálne prepojená s distribútorskou spoločnosťou, ktorá zabezpečuje distribúciu prípravkov spoločnosti BASF podľa predchádzajúcej vety.
 4. Každý účastník si pri registrácii vyberie formu výhry, ktorú preferuje, na ktorú mu vznikne nárok po splnení podmienok určených v týchto pravidlách súťaže a ktorej výška bude vypočítaná v súlade s týmito pravidlami súťaže.
 5. Výhra v súťaži je určená pre poľnohospodársky podnik – právnickú osobu, alebo fyzickú osobu – podnikateľa, ktorý je konečným užívateľom prípravkov spoločnosti BASF, t. j. pre účastníkov, tak ako sú špecifikovaní vyššie. Jej hodnota bude závisieť od celkového dosiahnutého obratu s vybranými prípravkami na ochranu rastlín spoločnosti BASF v roku 2023.** Zapojiť sa môže ktorýkoľvek účastník, ktorý v priebehu kalendárneho roka 2023 dosiahol obrat vo výške min. 5.000 € bez DPH s prípravkami uvedenými na trh a do distribučnej siete spoločnosťou BASF a registruje sa na internetovej stránke www.pp.agro.basf.sk v termíne od 1. 2. 2023 do 31. 10. 2023 (vrátane) a pravdivo vyplní všetky povinné údaje. Pre vylúčenie pochybností, obrat sa počíta podľa referenčných cien, jednotlivých prípravkov uvedených na trh alebo do distribučnej siete spoločnosťou BASF, určených spoločnosťou BASF na internetovej stránke www.pp.agro.basf.sk.
 6. V prípade, že účastník súťaže nakúpi prípravky BASF v obchodných balíkoch, je potrebné uviesť množstvo sólo prípravkov na ochranu rastlín obsiahnutých v obchodných balíkoch od spoločnosti BASF v tabuľke „Nákup vybraných prípravkov BASF v roku 2023“, do časti nákup.
 7. V prípade, že podnik účastníka súťaže je zameraný na poľnú produkciu, je potrebné uviesť množstvo nakúpených vybraných prípravkov na ochranu rastlín od spoločnosti BASF v tabuľke „Nákup vybraných prípravkov BASF v roku 2023“ – poľná produkcia, do časti nákup.
 8. V prípade, že podnik účastníka súťaže je zameraný na vinohradnícku a ovocinársku produkciu, je potrebné uviesť celkové množstvo vybraných prípravkov na ochranu rastlín od spoločnosti BASF v tabuľke „Nákup vybraných prípravkov BASF v roku 2023“ – vinohradníctvo a ovocinárstvo, do časti nákup.
 9. Celková hodnota výhry je vypočítaná z jednotlivých obratov vybraných prípravkov v tabuľkách poľná produkcia a vinohradnícka a ovocinárska produkcia, na osobnom účte www.pp.agro.basf.sk (referenčná cena 2023*** x skutočný nákup prípravku) vynásobená príslušnými percentuálnymi hodnotami obratov vybraných prípravkov.
 10. Percentuálna hodnota určuje výšku výhry a závisí od produktu. Všetky percentuálne hodnoty, množstevné limity ako aj prípravky zaradené do súťaže sú v tabuľkách „Nákup vybraných prípravkov BASF 2023“ a na web portáli www.pp.agro.basf.sk. Celková hodnota výhry vo forme poukážok je súčtom výšky výhry za jednotlivé prípravky a zaokrúhľuje sa tak, aby celková hodnota bola deliteľná dvadsiatimi. Každé číslo v rozmedzí 0-20 bude zaokrúhľované nasledovne: 0-10 sa zaokrúhľuje nadol a 11-20 sa zaokrúhľuje nahor. (príklad: Ak je hodnota výhry 509 €, číslo sa zaokrúhli na 500 €. Ak je hodnota výhry 516 €, číslo sa zaokrúhli na 520 €).
 11. Všetky percentuálne hranice, množstevné limity ako aj prípravky zaradené do súťaže sú uvedené v tabuľkách „Nákup vybraných prípravkov BASF 2023“ a na web portáli www.pp.agro.basf.sk. Spoločnosť BASF si vyhradzuje právo bez udania dôvodu upraviť pravidlá súťaže alebo podmienky jednotlivých bonusov alebo súťaž zrušiť bez poskytnutia náhrady či výhry. Počas súťaže môže usporiadateľ aktualizovať ponuku prípravkov, ako aj zmeniť kategórie alebo bonusové percentá, v takomto prípade platí vždy nová aktuálna verzia zverejnená na www.pp.agro.basf.sk. Spoločnosť BASF si vyhradzuje právo počas trvania súťaže realizovať aj ďalšie marketingové akcie na podporu predaja, o ich aktuálnej ponuke Vás radi budú informovať regionálni obchodní zástupcovia.
 12. Skutočný odber a nákup prípravkov a obchodných balíkov je potrebné vyplniť na osobnom účte účastníka súťaže na www.pp.basf.sk najneskôr do 30. 11. 2023 (vrátane), a je smerodajný pre výpočet celkovej výhry. Výška celkovej výhry je súčtom bonusov za jednotlivé prípravky a závisí od skutočného nákupu a bonusového percenta určeného podľa bodu 10.
 13. Účastníkovi súťaže bude po splnení podmienok súťaže odovzdaná výhra vo forme, ktorú si zvolí na svojom osobnom účte www.pp.agro.basf.sk z možností: poukážky OMV, poukážky Kaufland, poukážky Ticket Compliments, peniaze na podnikateľský účet. Hodnota výhry bude zodpovedať výške výhry účastníka určeného v súlade s pravidlami súťaže. Nominálne hodnoty všetkých typov poukážok sú vo výške 20 €. V prípade poukážok OMV je nominálna hodnota 20 €. Platnosť poukážok OMV je od dátumu aktivácie neobmedzená. Platnosť poukážok Ticket Compliments je 12 mesiacov od vystavenia. Platnosť poukážok Kaufland je 4 roky od aktivácie.
 14. Pokiaľ si účastník súťaže zvolí ako výhru peňažné prostriedky na podnikateľský účet účastníka, minimálna hodnota výhry je 100 €. Túto výhru je možné poukázať len na oficiálny podnikateľský účet účastníka, ktorý účastník súťaže uvedie v prihláške pri registrácií aj na internetovom portáli www.pp.agro.basf.sk. Túto formu výhry nie je možné poukázať na osobný účet, patriaci fyzickej osoby (ale výlučne na podnikateľský účet účastníka). V prípade porušenia tejto podmienky je účastník súťaže povinný vrátiť poskytnutú výhru usporiadateľovi súťaže. Usporiadateľ má právo vyžiadať si od účastníka potvrdenie banky alebo iný doklad preukazujúci, že sa jedná o podnikateľský účet účastníka.
 15. Konkrétne poukážky na nákup Ticket Compliments, OMV a Kaufland a ostatné bonusy budú účastníkovi súťaže dodané zástupcom spoločnosti BASF.
 16. Skutočný nákup prípravkov a obchodných balíkov BASF v roku 2023 je potrebné uviesť na osobnom účte účastníka súťaže na www.pp.agro.basf.sk a je nevyhnutné ho doložiť kópiami faktúr od distribútora. Bez doloženia faktúr nebude účastníkovi súťaže odovzdaná výhra ****. Vyplnenú zložku s vloženými kópiami faktúr zašlite, najneskôr do 30. novembra 2023 na adresu: BASF Slovensko spol. s r. o., Einsteinova 23, 851 01, Bratislava, AGRO oddelenie (rozhodujúci bude dátum doručenia do sídla BASF), alebo odovzdajte regionálnemu zástupcovi spoločnosti BASF najneskôr dňa 30. novembra 2023. Na základe kópií faktúr a hore uvedených pravidiel Vám bude odovzdaná výhra vo vami zvolenej forme (na vami uvedenú adresu, resp. na vami uvedený podnikateľský účet). Výhra vo forme akú si účastník súťaže zvolí, okrem finančných prostriedkov vyplatených na podnikateľský účet, bude účastníkovi súťaže odovzdaná formou odovzdávacieho protokolu, ktorý účastník súťaže potvrdí svojím podpisom. Za účastníka môže prebrať výhru ním písomne poverená osoba.
 17. Účastník súťaže a prijímateľ bonusu vypočítaného podľa uvedených pravidiel sú si vedomí svojich povinností vyplývajúcich z prípadného zdanenia výhry v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ako aj ďalších povinností vyplývajúcich z platných zákonov SR. Organizátor súťaže vyhlasuje, že na seba nepreberá povinnosti nad rámec zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, týkajúce sa prípadného zdaňovania výhier.
 18. Ak existuje podozrenie, že účastník používa svoj osobný účet www.pp.agro.basf.sk na podvodné účely, spoločnosť BASF si vyhradzuje právo dočasne zablokovať príslušný účet účastníka súťaže až do objasnenia podozrivého prípadu s tým, že počas obdobia blokovania nebude možné k účtu pristupovať. Majitelia účtov budú o zablokovaní podľa predchádzajúcej vety informovaní.
 19. Spoločnosť BASF si vyhradzuje právo kedykoľvek tieto pravidlá súťaže meniť. Pre účely súťaže je vždy rozhodujúce znenie pravidiel zverejnené na internetovej stránke www.pp.agro.basf.sk.
 20. V prípade, že akékoľvek ustanovenie týchto pravidiel je alebo bude neplatné alebo nevykonateľné, nemá to vplyv na platnosť a vykonateľnosť zvyšných ustanovení týchto pravidiel. Namiesto neplatného alebo nevykonateľného alebo ustanovenia sa uplatňuje ustanovenie, ktoré sa z ekonomického hľadiska čo najviac približuje účelu neplatného alebo nevykonateľného ustanovenia.
 21. Tieto pravidlá sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.

* BASF organizuje súťaž a poskytuje bonus aj vo forme zmluvy o poskytovaní bonusu vo vernostnom programe Partnerstvo profesionálov, t. j. na základe uzavretia zmluvy s obchodnými partneri. Bližšie podmienky bonusu pre obchodných partnerov, ktorí si zvolia uzavretie zmluvy, vrátane minimálneho dohodnutého obratu a výšky bonusu budú predmetom zmluvy. Vzor zmluvy o poskytnutí bonusu bude obchodnému partnerovi na vyžiadanie predložený zo strany obchodného zástupcu spoločnosti BASF.

** Súťaž je určená iba pre konečných užívateľov prípravkov spoločnosti BASF využívajúcich produkty pre vlastnú spotrebu a na účel, na ktorý sú určené, pričom jednotlivo určený prípravok môže byť započítaný do súťaže Partnerstvo Profesionálov s BASF 2023 do obratu len u jedného konečného užívateľa a nemôže byť započítaný opakovane.

*** Spoločnosť BASF si vyhradzuje právo spätnej kontroly platnosti faktúr priamo v podniku účastníka súťaže prostredníctvom nezávislej tretej osoby (audítor). V prípade, že má usporiadateľ pochybnosti o platnosti faktúry, vyhradzuje si BASF právo takéto faktúry neakceptovať, nezahrnúť ich do súťaže a účastníkovi neposkytnúť výhru. Faktúry sa nemôžu používať opakovane.

**** BASF si vyhradzuje právo neposkytnúť výhru účastníkovi súťaže pokiaľ kompletná zložka vrátane faktúr nebude doručená v určenom termíne do 30. 11. 2023 na adresu BASF alebo obchodnému zástupcovi BASF. Kópie dokladov o zakúpení prípravku (faktúry) musia byť nepoškodené, čitateľné a musia obsahovať informácie potrebné pre overenie podmienok pre účasť v programe (číslo faktúry, dátum nákupu, množstvo zakúpeného prípravku BASF). Účastník je povinný anonymizovať na kópiách dokladov o nákupe všetky ostatné informácie (vrátane a hlavne všetkých cien netto, všetkých údajov o jednotkových a sumárnych cenách, brutto produktov a všetkých údajov (vrátane podpisu) fyzických osôb, ktoré sú uvedené na faktúrach) spôsobom jednoznačne zamedzujúcim ich prečítaniu. Ak účastník údaje neanonymizuje spoločnosť BASF je oprávnená nezaradiť účastníka do súťaže a neodovzdať mu výhru.

***** Cenu prípravkov stanovuje spoločnosť BASF podľa skúseností a odhadu priemerných reálnych cien na slovenskom trhu vrátane zliav v minulých rokoch, ktoré distribútori poskytujú na konečných užívateľov a môže sa líšiť od ceny uvedenej na cenníkoch distribútorov na Slovensku.

****** Orná pôda je oficiálna výmera ornej pôdy, na ktorej podnik v danom roku hospodári. Ako cena na výpočet obratu na hektár sa používa referenčná cena prípravkov BASF.